برای مشاهده نتایج آزمون خوشنویسی با خودکار خود رقم های سمت راست شماره هنرجویی خود را وارد نمایید.چنانچه با موبایل وارد می شودیدصفحه کیبورد را انگلیسی قرار دهیدالویت جستجو بر اساس شماره هنرجویی می باشد.چنانچه بر اساس نام ونام خانوادگی جستجو میکنید لازم است پسوند فامیل خود رانیز وارد نمایید.سیستم به فاصله حساس است.