برای مشاهده نتایج آزمون خوشنویسی باخودکار خود رقم های سمت راست شماره هنرجویی خود را وارد نمایید.چنانچه با موبایل وارد می شودیدبرای وارد کردن شماره هنرجویی صفحه کیبورد را انگلیسی قرار دهید.الویت جستجو بر اساس شماره هنرجویی می باشد.چنانچه بر اساس نام ونام خانوادگی جستجو میکنید لازم است پسوند فامیل خود رانیز وارد نمایید.سیستم به فاصله حساس است.